Den Danske Udvandring Til Amerika 1840-1914

Essay by Anonymous UserCollege, UndergraduateC+, January 1996

download word file, 5 pages 3.5

Downloaded 17997 times

INDLEDNING

Fra midten af det 19.Ã¥rhundrede og frem til 1.verdenskrig i 1914

udvandrede der fra Danmark omkring 1300.000 mennesker ud af en befolkning på to millioner mennesker. Det er over 10% af den samlede danske befolkning, der i løbet af 50-60 år emigrerede fra fædrelandet. 90% af alle de danske emigranter bosatte sig i denne periode i Amerika, hvilket svarer til ca. 270.000. Den store udvandring har uden tvivl betydet en del for Danmark, men hvorfor skete den kolossale udvandring, hvad skete der i det danske samfund der gjorde at så mange udvandrede.

Udvandringen skete ikke jævnt, og man taler normalt om tre bølger, hvor den første store udvandring begyndte i 1840'erne, den næste og meget større i 1860'erne og den sidste og største i 1880'erne.

Når man ønsker at redegøre for de forskellige årsager, der kunne være skyld i udvandringen, taler man om push og pull faktorer, d.v.s de omstændigheder, der var medvirkende til at skubbe (push) folk væk fra fædrelandet, og hvilke omstændigheder, der var medvirkende til at trække (pull) folk til primært USA.

Jeg vil derfor på de kommende sider forsøge at vurdere de forskellige faktorer, der dengang gjorde sig gældende for masseudvandringen. Desuden vil jeg prøve at vurdere hvilken af de to faktorer, der var den væsentligste årsag til udvandringen.

Den danske udvandring til Amerika 1840 - 1914

PUSH - FAKTORER

En udvandring i det faktiske omfang kræver, at der er en masse mennesker af en eller flere grunde føler sig uretfærdigt behandlet. Og det er disse forudsætninger eller omstændigheder, vi kalder for push - faktorerne. Jeg mener at der er mange grunde til at folk udvandrer, men i Danmark gjorde især disse faktorer sig gældende:

- en stigende industrialisering

- en stor befolkningstilvækst

- arbejdsløshed

Stigende industrialisering:

2Den danske industri begyndte først at udvikle sig fra omkring midten af 1800 tallet. Inden industrien begyndte at udvikle sig fremstillede man alle varer på en traditionel måde, mest ved hjælp af dyre, vand og vindkraft.

Der var flere årsager til at industrien begyndte at udvikle sig:

- man opgav efterhånden selvforsyningen, derfor blev der brug for fremstilling af de varer folk selv tidligere havde produceret.

- man havde i forvejen kendskab til massefremstilling af varer fra England.3 Det var fra England man hørte om nye teknikker (bl.a. dampmaskinen).

- man fik en bedre infrastruktur fordi man fik udviklet et stabilt og billigt transportsystem. Det medførte at man lettere kunne få råstoffer til landet (eks. jern og kul).

Befolkningstilvækst:

Arbejdsløsheden hang sammen med befolkningstilvæksten fordi da der kom en stor befolkningsvækst, der startede i 1750, blev der et overskud af arbejdskraft. En af grundene til at befolkningen steg var fordi4 dødeligheden faldt på grund af fravær af krige og besættelser.

Den danske udvandring til Amerika 1840 - 1914

PUSH - FAKTORER

En anden faktor man også må tage i betragtning er sociale bånd.

Efter Juli - grundloven i 1849 havde5 proletariatet ikke ret til at stemme. For de mange mennesker der var kommet fra landet til byen bare for at finde ud af at de ikke havde ret til at stemme, var de eneste de kunne udover at vende hjem til landet at tage til udlandet. Så da de hørte at de kunne komme til USA og få et stykke land, og på den måde opnå en social opdrift var det mange der tog afsted.

Religiøs forfølgelse:

En anden push - faktor er religiøs forfølgelse.6 Baptister blev forfulgt og de eneste de kunne gøre var at udvandre.

PULL - FAKTORER

Selvom der fandtes en masse grunde til at forlade Danmark, var der også en masse grunde til udvandre lige netop til USA.

Der var en masse ting i USA der virkede tiltrækkende på en stor gruppe mennesker i hele Europa og Danmark, nogle af de vigtigste var:

- billig jord

- mulighed for social opdrift

- personlige kontakter

Billig jord:

For mange af udvandrende fra landproletariatet, synes især den meget billige jord at tiltrække. grunden til at jorden var så billig, skyldes, at den daværende regering i Washington var interesseret i at få opdyrket hele landet så hurtigt som muligt. På grund af dette opstod 'Homestead - loven' fra 1862, der sikrer alle mænd over 21 år 7160 acres jord gratis.

Den danske udvandring til Amerika 1840 - 1914

PULL - FAKTORER

Man kunne også få jorden på en anden måde, man kunne købe den af soldater, der havde deltaget frivilligt på USA's side i den langvarige krig mod Mexico. Soldaterne fik en garanti på 160 acres jord gratis når de havde udtjent deres tid i hæren, men det var ikke alle soldaterne der var i stand til at slå sig ned efter de havde været i krig, og de solgte med glæde til de forhåbningsfulde emigranter.

Social opdrift:

På grund af den billige jord havde alle en mulighed for at tjene penge, og derved havde alle en mulighed for social opdrift, som jo var umulig i Danmark. Der er ingen tvivl om at det var på grund af den sociale opdrift at mange valgte at udvandre.

Personlige kontakter:

En tredie tiltrækkende faktor var de mange personlig kontakter og de personlige bånd over atlanten. Mange af dem der allerede havde udvandret havde jo en familie hjemme i Danmark, som de sendte breve til. Mange mener at disse breve havde en stor betydning om hvorvidt andre turde tage springet og komme til USA.8 Brevene fortalte hvor godt det gik, og selv om man ved at det ikke altid var sandt.

Brevene havde sikkert også en stor indflydelse på accelerationen af udvandringen, jo flere danskere der kom til Amerika, jo flere begejstrede breve kom der tilbage til Danmark.

Guldfeber:

Det berømte guldfund i Californien 1848 havde også en lille effekt på udvandringen fordi det blev efterfulgt af guldfeberen.

En anden ting der heller ikke påvirkede udvandringstallet ret meget var religiøse vækkelser F.eks.9 mormonerne.

Den danske udvandring til Amerika 1840 - 1914

PUSH ELLER PULL?

Selvom der var mange ting der var tiltrækkende i amerika de såkaldte pull-faktorer, med den billige jord og en chance for at få at være ligemand med alle andre, men pull-faktoren ville slet ikke have noget fundament hvis det ikke have været for de dårlige forhold proletariatet blev stillet over for i Danmark.

Hvis man ser på grafer over udvandringstal og hvornår der er udvandret flest, ser det ud til at pull-faktoren er den vigtigste.

F.eks. da Homestead loven blev vedtaget i Amerika kom der en meget stor udvandring fra Danmark til Amerika i de næste par år.

KONKLUSION

Ud fra redegørelsen over de vigtigste push og pull-faktorer, må vi fastslå at det var et samspil mellen de to faktorer der gjorde at er kom så store udvandringer.

Selvom at det var pull-faktoren der var den vigtigste rent størelsesmæssigt, må vi huske på at det er kun på grund af de dårlige forhold i Danmark (push-faktorerne) at pull-faktoren overhovedet havde en grudlag at eksistere på. Hvis forholdene havde været i orden i Danmark havde den billige jord ikke været eftertragtet mere.

Den danske udvandring til Amerika 1840 - 1914

LITTERATURLISTE

1. 'I AM FØDT I DANMARK' (hele bogen, 88 sider)

af Annemarie Holsbo Borggaard, Michael Møllgaard Nielsen, Birthe Vestergaard, Søren Waast, Finn Solgaard og Richard Jacobsen.

København 1978

1. udgave, 2. oplag

2. 'Danmark, Historie, Samfund' (siderne 102-132)

af Ebbe Kühle.

København 1989

1. udgave, 1. oplag

3. Lademann Leksikon:

Bind 19 (siderne 306-307)

1I am født i Danmark/Søren Waast

2I am født i Danmark/Søren Waast. Side 24 linie 1-2.

3Den industrielle revolution begyndte i Storbritannien i 1800-tallet, men kom først til Danmark lidt senere.

4Kühle: Danmark, hist, samfund. Side 66 linie 16-17.

5Landproletariatet er den laveste sociale klasse på landet.

6Fra 1840 og frem til 1900 flygtede 4000 baptister til USA.

7160 acres er omkring 64 hektar, der igen er 116 tønder land. Det svarer i dag til et stort landbrug herhjemme.

8I am født i Danmark/Søren Waast. Side 36 linie 3-4.

9Mormonerne var en trosretning der blev meget upopulær fordi den gik ind for bigami. Derfor isolerede de sig i den amerikanske stat Utah.

??