The changes in the dutch society (especially multicultural) since 1945

Essay by falconbobJunior High, 7th gradeA, October 2003

download word file, 3 pages 3.0

Downloaded 24 times

Hoe ingrijpend is Nederland veranderd sinds 1945

Na de feestvreugde van de bevrijding stond de Nederlandse bevolking de zware taak van de wederopbouw te wachten. In de oorlog was het land zwaar beschadigd. Het openbaar vervoer werkte niet meer , installaties en machines van bedrijven waren grotendeels geroofd en brandstof , kleding en levensmiddelen waren schaars.

De wederopbouw verliep de wederopbouw in de jaren na de oorlog voorspoedig mede dankzij de Amerikaanse financiële steun (Marshallhulp). Om deze wederopbouw te bewerkstelligen was het noodzakelijk voor Nederland dat de bevolking samenwerkte. Hieruit ontstond de voor de oorlog onmogelijke rooms-rode coalitie. Deze rooms-rode samenwerking bleef in stand totdat het er in 1958 op leek dat het doel dat de regering zich in1945 had gesteld bereikt was , toen stopte de samenwerking.

In de jaren na de oorlog werden de lonen kunstmatig laag gehouden om de bloei van de economie te versnellen.

De werknemers waren hier de dupe van ; ze werkten hard maar verdienden weinig.

Hierdoor was het leven sober terwijl de economie bloeide. Toch wou niemand staken voor hogere lonen omdat ze beseften dat het noodzakelijk was om samen te werken om Nederland weer op de been te krijgen . Maar ook omdat de vakbonden zich vreedzaam opstelden en lage lonen accepteerde als daar tegen over stond dat de werknemers door de overheid en de werkgevers beschermd zouden worden tegen armoede. Hiervoor nam de regering een aantal sociale wetten aan om bijvoorbeeld de pensioensvoorziening en de uitkering voor werklozen te regelen.

In de jaren vijftig groeide de economie zodat er steeds meer banen vrijkwamen. Het was moeilijk om personeel te vinden waardoor de positie van de arbeiders sterker werd . De arbeiders begonnen de vakbonden onder druk te zetten om hogere lonen te eisen . Eind jaren vijftig werden de lonen hoger.